מפעלי התורה והחסד של מרן גאון ישראל הגרי"ש כהנמן מפוניבז' זצללה"ה

The Torah and Chessed Institutions of Rabbi J. Kahaneman, the Ponevez Rav Zatzal